Ty nejlepší ...

knihy o Šumavě...

...najdete zde!

Základní údaje

Kontakt:
Knihkupectví Šumava
Klostermannova 4, 342 01 Sušice
tel.: 376 526 500
e-mail: tomas.eger@centrum.cz 
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

IČO 16669185, DIČ CZ6010270376

Bankovní údaje provozovatele:
Účet číslo: 115 – 853 788 0227 / 0100, účet je veden v CZK.
Komerční banka a.s. Se sídlem na Příkopě 33 čp. Praha 1, PSČ 114 07

 

 

Obchodní podmínky

 

Objednání zboží

Zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky:
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

Zaslání zboží

Dodací lhůta:
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, případně od přijetí platby.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Způsob platby a dodání zboží

Osobní odběr na prodejně v Sušici (platba hotově nebo kartou)                       
Platba předem na účet, dodání doporučeně Českou poštou – poštovné 79,- Kč
Platba dobírkou, dodání doporučeně Českou poštou – poštovné 159,- Kč
V době uzavření prodejny z důvodu nařízení vlády možno vyzvednout osobně na prodejně po domluvě na tel.: 774 704 353.
 

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. K dopravě je využíváno služeb České pošty, a.s. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající kupujícímu povinen vystavit účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Ceny zboží jsou platné v době jeho objednání, jsou uváděny v Kč, obsahují zákonnou DPH ve zvláštním režimu podle zákona o DPH a jsou konečné.

 

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti zaměstnance České pošty záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit zaměstnancem České pošty. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním formuláře České pošty o dodání zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem:
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektro-nickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude vám v nejkratším možném termínu nahrazeno. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním.

Reklamace.
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.knihysumava.cz, doporučujeme zaslat reklamační email na adresu info@knihysumava.cz a uvést zde číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu a formulář pro reklamaci zboží. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. Třicetidenní.

 

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@knihysumava.cz nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel nakládá s osobními údaji zákazníků v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických statistických a marketinkových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka třetí osobě, např. Poště při dodávání objednaného zboží, dává zákazník souhlas s poskytnutím těchto informací uzavřením obchodní smlouvy – objednávky.
Zákazník využíváním internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále vyplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze. (zrušení registrace)

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.knihysumava.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.